ОБЩИ УСЛОВИЯ

за изпълнение на неуниверсални пощенски услуги

от СИТИ ЕКСПРЕС КУРИЕР ООД  ООД

(съгласувани с Комисия за регулиране на съобщенията, съгласно Решение № 2052 от 23.10.2012 г.)

Обща информация. Обхват и характеристика на предоставяните услуги.

Сити експрес куриер ООД  е регистриран пощенски оператор на неуниверсални пощенски услуги с Удостоверение № 0104/12.12.2011, издадено от Комисия за регулиране на съобщенията.

Сити експрес куриер ООД  предоставя следните пощенски услуги:

Ø  А) куриерски услуги;

Ø  Б) приемане на съобщения, подадени във физическа или електронна форма от подателя, предаването им чрез електронни съобщителни средства и доставяне на тези съобщения на получателя като пощенски пратки;.

Ø  приемане на съобщения, предадени във физическа или електронна форма от подателя, обработването и предаването им чрез електронни средства и доставяне на тези съобщения на получателя като пощенски пратки

1.1.         СИТИ ЕКСПРЕС КУРИЕР ООД извършва Вътрешни куриерски услуги на територията на Република България, като транспорта се извършва от собствени и външни изпълнители, а доставките се осъществяват изцяло от името на СИТИ ЕКСПРЕС КУРИЕР ООД.

А.         Градски куриерски услуги – когато адресът на взимане и адресът на доставка на една пратка са в границите на едно населено място.

В.         Междуселищни куриерски услуги – когато адресът на взимане и адресът на доставка на една пратка са на територията на Република България, в различни населени места.

1.2.         СИТИ ЕКСПРЕС КУРИЕР ООД извършва международни куриерски услуги, осъществявани чрез подизпълнители, агенти и независими договорни партньори.

А.         Международни куриерски услуги – когато адресът на взимане на пратката е на територията на една държава, а адресът на доставка е на територията на друга държава.

1.3.         Информационните брошури, ценовите листи и офертите на СИТИ ЕКСПРЕС КУРИЕР ООД в последната им версия, както и настоящите Общи условия се прилагат при определянето на условията за изпълнение на услугите, предлагани във всички районни и регионални офиси и представителства, куриерски центрове, приемни офиси на СИТИ ЕКСПРЕС КУРИЕР ООД и териториите обслужвани от тях .

1.4.         Времената за доставка и транзитните времена, посочени в информационните брошури, ценовите листи и офертите на СИТИ ЕКСПРЕС КУРИЕР ООД са обичайните времена за доставка и обичайните транзитни времена. За клиенти с индивидуални договори сроковете за доставка не са договорени. За клиенти без индивидуални договори сроковете за доставка са част от договора за куриерска услуга

1.5.         Когато срокът за доставка на пратките е определен в дни, денят на приемане на пратката за доставка не се брои., освен ако писмено е уговорено друго.

1.6       Сроковете за доставка за междуселищи куриерски услуги са както следва:

За зона 1 - следващ ден

За зона 2 А -  следващ ден

За  зона 2 Б - до 2 дни

За зона 2 В - до 3 дни

1.7.         Срокът за доставка на групови пратки (със специална цена, обусловена от броя им) започва да тече след заплащане на пълната стойност на куриерската услуга за приетата партида, освен ако писмено не е уговорено друго.

 

1.8.         Сити експрес куриер ООД  може, без изрично уведомление, да спре изпълнението на услугата до заплащане на пълната стойност на куриерската услуга, освен ако писмено  е уговорено друго. Изпълнението на услугата може да бъде спряно и за проверка на пратката в предвидените от закона и настоящите общи условия случаи. Обявените срокове за доставка започват да текат отново от пълното заплащане на цялата стойност на куриерската услуга, освен ако писмено е уговорено друго, или от приключване на проверката.

1.9.         Запазваме си правото да определяме маршрута на пратката както ние сметнем за добре. Няма предварително договорени места за спиране и обработка на пратките.

1.10.       Стандартна доставка включва доставка на пратката на ръка, срещу подпис,  При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратката се връчва както следва:

Ø     за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката;

Ø     за домашен адрес – на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с адресата.

При невъзможност за връчване на пратката при първото посещение (в случай, че няма никой на адреса и др.) се оставя известие, в което се посочва телефон за връзка с обслужващ офис на СИТИ ЕКСПРЕС КУРИЕР ООД, за да се уточни начин за доставка на пратката.

Информацията за получателя се получава в зависимост от обичайните правила за доставка, без да се изискват документи за самоличност, за доказване длъжността на лицето получател (за служебен адрес), или документ, доказващ роднинска или друга връзка за домашен адрес.

1.11.       Неразделна част от настоящите Общи условия са ценовите листи. В съответствие с разпоредбите на  Закона за пощенските услуги Сити експрес куриер ООД  предоставя ценовите си листи на Комисията за регулиране на съобщенията за сведение в срок до 10 дни преди влизането им в сила.

1.12..      Всички информационни брошури и материали не противоречат на настоящите Общи условия.

Условия за достъп. Съгласие с условията. Качество на предоставяните услуги.

2.1. СИТИ ЕКСПРЕС КУРИЕР ООД осигурява равнопоставен достъп на всички клиенти до предоставяните услуги. Договорът за куриерска услуга се смята за сключен с приемане на пратката за доставка.

2.2. С предаване на пратката за доставка, независимо дали Възложителят на куриерската услуга/изпращачът на пратката се подписва на приемен документ (товарителница, приемо-предавателен протокол и/или други) от свое име или от името на друго заинтересовано лице, същият се съгласява с настоящите Общи условия, с всички условия, описани в приемния документ и съответно с всички споразумения по транспортирането на пратката, както и с условията, обявени в последните версии на информационните брошури, ценовите листи и офертите на СИТИ ЕКСПРЕС КУРИЕР ООД, копия от които могат да му бъдат предоставени при поискване. С подписа си Възложителят на куриерската услуга/изпращачът на пратката гарантира верността на данните, попълнени в приемните документи. Общите условия се прилагат и задължението за заплащането на куриерската услуга възниква и в случай, когато пратката е предадена на СИТИ ЕКСПРЕС КУРИЕР ООД  от изпращача без да е попълнен и подписан приемен документ. СИТИ ЕКСПРЕС КУРИЕР ООД  поема своите задължения от момента на приемане на пратката. СИТИ ЕКСПРЕС КУРИЕР ООД може да подпише приемния документ посредством служебен номер или напечатаното име на фирмата, което се счита за достатъчен подпис.

2.3. Качеството и надежността на предоставяните услуги се гарантират от корпоративните стандарти и добрите бизнес практики, включително и тези на договорните партньори. Конкретните параметри на видовете куриерски услуги са определени в ценовите листи.

Права и задължения на Възложителя на куриерската услуга/изпращача на пратката.

3.1.         Възложителят на куриерската услуга се задължава да ни предостави верен и изчерпателeн адрес за доставка (включващ задължително и пощенски код) и верен и изчерпателен  адрес на изпращача, (включващ задължително и пощенски код).

3.2.         Възложителят на куриерската услуга се задължава да ни предостави актуални телефони за връзка на изпращач и на получателя. Сити експрес куриер ООД  няма задължение да прозвънява получателя на пратката, в случаите когато е спазен реда за стандартната доставка.

3.3.         Възложителят на куриерската услуга/изпращачът на пратката се задължава да ни предостави и всички необходими документи (фактура, проформа фактура, опаковъчен лист и/или други), удостоверяващи вида и стойността на съдържанието на предадената пратка, както и да посочи в товарителницата номер на фактура или номер на стокова разписка, за услугата „обявена стойност”.

3.4.         Възложителят на куриерската услуга/изпращачът на пратката има право да сключи договор за услугите; да получи услугите с качеството и параметрите по настоящите общи условия и актуалните ценови листи; както и да получава информация за характеристиките на услугите; да подава молби, жалби и предложения; да получава отговори в определения срок и да получи обезщетение в съответствие с настоящите общи условия.

 

Ограничения в обявената стойност

4.1.         Най-високата обявена стойност на една пратка за Градски и Междуселищни куриерски услуги е 10 000 лв. или тяхната равностойност в друга валута.

4.2.         Може да се приеме пратка с обявена стойност над 10 000 лв., която се счита за “пратка с висока обявена стойност”. За такива пратки СИТИ ЕКСПРЕС КУРИЕР ООД  може да изиска от възложителя на куриерската услуга допълнителни документи и застраховки, както и да приложи различни процедури.

Неприемливи стоки, ограничения в тегло и размери.

5.1.         СИТИ ЕКСПРЕС КУРИЕР ООД  не приема да транспортира пратки

Ø  съдържащи наркотични, упойващи, психотропни, силнодействащи и отровни вещества;

Ø  съдържащи оръжие,боеприпаси, пиротехнически изделия, взривни, запалителни или други опасни вещества и предмети;

Ø  съдържащи противоречащи на нравствените норми предмети;

Ø  съдържащи предмети и вещества, които поради своето естество или опаковка представляват опасност за живота или здравето на служителите на СИТИ ЕКСПРЕС КУРИЕР ООД  и на други лица, или могат да замърсят или повредят други пратки или съоръжения;

Ø  съдържащи религиозни материали на забранени или нерегистрирани в страната секти и организации;

Ø  движими паметници на културата, за които не е издадено разрешение или сертификат

Ø  транспортирането или съхранението на които се регулира от Български или международни разпоредби относно рискови стоки, стоки с възможна двойна употреба, оръжие, части за оръжие, муниции, както и пратки, съдържащи стоки, неприемливи за въздушен транспорт според изискванията на Международната асоциация за въдушен транспорт (IATA) и Международната организация за гражданска авиация (ICAO);

Ø  транпортирането и съхранението на които изисква специално оборудване, мерки за безопасност или специално разрешително;

Ø  чиито тегло или размери надвишават ограниченията, посочени в последните версии на информационните брошури, ценовите листи и офертите на СИТИ ЕКСПРЕС КУРИЕР ООД;

Ø  с адрес, до пощенска кутия в пощенски клон;

Ø  за Международна куриерска услуга, които съдържат монети, банкноти, парични знаци, чекове за пътуване, предмети, представляващи ценност за изпращача, ценни метали или техните сплави, обработени и необработени скъпоценни камъни и други ценни предмети или предмети, чиято стойност е трудно или невъзможно да се определи (като произведения на изкуството, монети, пощенски марки, антики, уникати и други).

ЗАБЕЛЕЖКА: СИТИ ЕКСПРЕС КУРИЕР ООД приема да транспортира пратки, които съдържат монети, банкноти, парични знаци, чекове за пътуване, предмети, представляващи ценност за изпращача, ценни метали или техните сплави, обработени и необработени скъпоценни камъни и други ценни предмети (произведения на изкуството, монети, пощенски марки, антики, уникати и други), единствено като пратки с обявена стойност и само за Градски и Междуселищни куриерски услуги.

5.2.         СИТИ ЕКСПРЕС КУРИЕР ООД  си запазва правото без да се обосновава, да отказва пратки за транспортиране. Пратките, които не се приемат за транспортиране могат да бъдат върнати на изпращача дори след като вече са били приети. Фактическото  приемане на пратки, съдържащи стоки описани в 5.1. не представлява отказ от ограниченията, отбелязани в същата точка.

Опаковане и обозначаване.

6.1.         Възложителят на куриерската услуга е длъжен да осигури опаковането на изпращаната пратка по начин, осигуряващ достатъчна защита в зависимост от вида и времетраенето на транспорта. СИТИ ЕКСПРЕС КУРИЕР ООД  не носи отговорност за повредена опаковка или за повредена стока поради неподходяща опаковка, освен в случаите когато се установи, че повредата е причинена нарочно или поради небрежност от страна на служител, или друг официален представител на СИТИ ЕКСПРЕС КУРИЕР ООД.

6.2.         За международни куриерски услуги, опаковката трябва да е толкова добра, че да предпази съдържанието на пратката от повреда при натоварването, което се оказва върху пратките при превоз и при преминаването им през сортиращи машини.

6.3.         В случай, че СИТИ ЕКСПРЕС КУРИЕР ООД  приеме пратка с явно неподходяща опаковка, подписът на изпращача върху приемния документ се счита за писмено съгласие по чл. 370, ал. 3 от Търговския закон.

Чл. 370 , ал (3) от Търгавския закон гласи:

„Когато опаковката е явно неподходяща, превозвачът може да приеме товара, ако товародателят заяви писмено, че вредите, които биха настъпили, са за негова сметка.”

6.4.         За пратки в нестандартни опаковки се начисляват допълнителни такси. По смисъла на настоящите Общи условия и ценовите листи на СИТИ ЕКСПРЕС КУРИЕР ООД за стандартни се считат следните опаковки:

Ø  За документни пратки – обичайно използвани пликове с формат от А5 до А3

Ø  За недокументни пратки – кашони и други подобни обичайно използвани твърди опаковки с форма на правоъгълен паралелепипед и с размери не по-големи от посочените в ценовите листи за съответните видове услуги.

СИТИ ЕКСПРЕС КУРИЕР ООД  си запазва правото във всеки конкретен случай, да обяви  опаковката за нестандартна. Нестандартна е тази опаковка, която не съответства на посочените изисквания за стандартна.

6.5.         Изпращачът е длъжен да обозначи по подходящ начин верния и пълен адрес за доставка (включващ задължително и пощенски код) върху всяка отделна част от пратката. Всяка отделна част от пратката трябва да съдържа също и име/фирма или друга идентификация на изпращача.

Право на проверка.

7.1. Сити експрес куриер ООД  има право да отваря и проверява пратките в случаите и по реда, установени в действащото законодателство.

7.2. Извършването на митническа проверка се регулира от действащото митническо законодателство.

 

Конфиденциалност.

8.1.         СИТИ ЕКСПРЕС КУРИЕР ООД осигурява тайна на кореспонденцията, както по време на извършването на услугата, така и след това. Не предоставяме справки и информация за пратки и съдържанието им, освен на изпращача или получателя и на упълномощени от тях лица. Не предоставяме информация за трафика между отделни лица.

8.2.         СИТИ ЕКСПРЕС КУРИЕР ООД не предоставя на други лица конфиденциална информация, станала ни известна при и по повод на изпълнението на куриерските услуги. СИТИ ЕКСПРЕС КУРИЕР ООД счита за конфиденциална информацията, станала ни известна при посещение на изпращача или получателя и за която може да се предположи, че не е предназначена за външни лица.

Цени и условия за плащане.

9.1.         Само цените установени с информационните брошури, ценовите листи и офертите на СИТИ ЕКСПРЕС КУРИЕР ООД в последната им версия, се считат за валидни. За актуални се приемат цените от ценовите листи, валидни в деня на изпращане на пратката.

9.2.         Ако писмено не е уговорено друго, стойността на куриерската услуга, изчислена в съответствие с ценовите листи на Сити експрес куриер ООД  може да се отрази върху приемния документ. Когато стойността на куриерската услуга е определена, съгласно договор или приета оферта, то върху приемния документ Възложителят на куриерската услуга/изпращачът на пратката следва да отбележи номер на офертата/договора. При липса на такова отбелязване ще се приема, че Възложителят на куриерската услуга/изпращачът на пратката е пожелал за предадената пратка да се прилагат условията и цените от ценовите листи.

9.3.         Задължението за заплащане на пълната стойност на куриерската услуга възниква с приемането на пратката за доставка.

9.4.         Ако писмено не е уговорено друго и ако стойността на куриерската услуга не е за сметка на получателя, заплащането на пълната стойност на куриерската услуга се извършва с приемането на  пратката за доставка от СИТИ ЕКСПРЕС КУРИЕР ООД.

9.5.         При куриерски услуги за сметка на получателя, заплащането на стойността на куриерската услуга се извършва от получателя в момента на доставянето на пратката. При неплащане от страна на получателя се прилага т. 10 от настоящите Общи условия. В този случай, заплащането на куриерската услуга се извършва след уведомяването на Възложителят на куриерската услуга/изпращачът на пратката за неплащането от страна на получателя.

9.6.         Неплащането на стойността на куриерската услуга при приемането на пратката за доставка не освобождава Възложителят на куриерската услуга/изпращачът на пратката от задължението за заплащане на пълната стойност на куриерската услуга.

9.7.         При условие, че при приемане на пратката за доставка липсва възможност на място при клиента за установяване на точното тегло на пратката и на други обстоятелства, влияещи върху стойността на куриерската услуга (определяне на специфични зони и др.), както и в случаите на допусната техническа грешка при изчисляване теглото на пратката,  на куриерската услуга и отделните нейни компоненти, Сити експрес куриер ООД  допълнително ще определи точната стойност на куриерската услуга и своевременно ще уведоми Възложителят на куриерската услуга/изпращачът на пратката. В тези случаи доплащането на куриерската услуга се извършва при уведомяването на Възложителя/изпращача на куриерската услуга, освен ако е  уговорено друго.

9.8.         Таксите за допълнителните услуги, заявени от Възложителят на куриерската услуга/изпращачът на пратката след приемане на пратката за доставка, се заплащат при заявяването им, освен ако писмено е уговорено друго.

9.9.         Услугите се предплащат,освен ако писмено не е уговорено друго между официални представители на Възложителя и Сити експрес куриер ООД... СИТИ ЕКСПРЕС КУРИЕР ООД допълнително може да изиска заплащането на неплатени услуги и суми от минали периоди.

9.10.       Неполучаването на фактура не освобождава клиента от заплащането на куриерската услуга.

9.11.       Всеки клиент може да получи фактурата си в обслужващия го офис или от сайта на Сити експрес куриер ООД. За достъп до фактурата си, публикувана на сайта, клиента получава индивидуална парола, която след извършване на първоначалния достъп се задължава да смени с произволно избрана от него. Доставката на фактура на хартиен носител до адрес е предмет на отделен договор за куриерска услуга и се заплаща по тарифата за обикновена градска услуга, а за населените места без офис на Сити експрес куриер ООД  – по съответната тарифа за експресна услуга.

 

9.12.     Клиент, незаплатил в срок дължимите суми за куриерски услуги, дължи неустойка в размер на 0,5% за всеки просрочен ден.

 

9.13.    При просрочие в плащането на дължими суми за куриерски услуги всички отстъпки и други преференциални условия отпадат, считано от края на периода, за който е дължимо просроченото плащане. При просрочие в плащането на дължими суми, СИТИ ЕКСПРЕС КУРИЕР ООД  може да изисква заплащането на куриерската услуга да се извършва с приемането на пратката за доставка, дори ако писмено е уговорено друго.

9А. Условия за плащане при пратки с наложен платеж.

Освен ако писмено е уговорено друго, заплащането на куриерската услуга и други допълнителни такси при пратки с наложен платеж се извършва от Възложителя на куриерската услуга/изпращача на пратката. Отношения по повод плащането на куриерската услуга при пратки с наложен платеж възникват само между Възложителя на куриерската услуга/изпращача на пратката и Сити експрес куриер ООД, независимо от факта, че в определeната от Възложителя на куриерската услуга/изпращача на пратката сума за инкасиране, последният може да е включил стойността на куриерската услуга и /или други допълнителни такси. Отношенията между Възложителя на куриерската услуга/изпращача на пратката и получателя относно вида, съдържанието на пратката, размера и основанието за получаване на инкасираната сума от Възложителя на куриерската услуга/изпращача на пратката не са предмет на договора за извършване на куриерска услуга. Независимо от клаузите на настоящата точка, Сити експрес куриер ООД може на самостоятелно основание да сключва сделки с получателя на пратката.

Отчитането към изпращача на инкасираната сума от наложен платеж се извършва в срок от 7 работни дни след доставката на пратката.

 

 

Отговорност за плащане.

Дори ако е уговорено друго, в случай на отказ за плащане от страна на получателя или на трето лице, Възложителят на куриерската услуга поема плащането на пълната стойност на куриерската услуга и всички други транспортни такси по пратката. Възложителят на куриерската услуга поема и други дължими плащания, включително и евентуални такси по обратното връщане на пратката или някаква част от нея или разходите, направени от СИТИ ЕКСПРЕС КУРИЕР ООД  във връзка със съхранението на пратката, както и за плащане на възникнали мита, данъци, такси, глоби, обезщетения и други подобни, изплатени или платими от СИТИ ЕКСПРЕС КУРИЕР ООД  във връзка с пратката.

Обявена стойност.

11.1.       По желание на изпращача, СИТИ ЕКСПРЕС КУРИЕР ООД  извършва  допълнителна куриерска услуга „обявена стойност”. Куриерската услуга „обявена стойност” осигурява обезщетение за Градските и Междуселищните пратки срещу загуба, кражба или повреда, като обезщетението е до размера на обявената стойност, която следва да бъде  потвърдена със съответните документи (фактура за покупка,  проформа фактура за покупка или друг официален документ за придобиване). За услугата „обявена стойност” се дължи допълнителна сума в размер на  0,2 % от обявената стойност на пратката.

 

11.2.       Независимо от т. 11.1, СИТИ ЕКСПРЕС КУРИЕР ООД  може да застрахова пратки, като застраховките са съобразно условията на застрахователя. СИТИ ЕКСПРЕС КУРИЕР ООД  си запазва правото във всеки отделен случай да избира различен застраховател.

11.3.       СИТИ ЕКСПРЕС КУРИЕР ООД  не предлага услугата обявена стойност за Международни пратки, освен в случаите на изрично посочена стандартизирана услуга за пакет в ценовата листа за Международни куриерски услуги.. Възложителят на куриерската услуга може да направи транспортна застраховка на пратката при своята застрахователна компания. Изпращачът е длъжен да представи на СИТИ ЕКСПРЕС КУРИЕР ООД  копие от застрахователната полица за настоящата пратка. За международни пратки СИТИ ЕКСПРЕС КУРИЕР ООД  осигурява обезщетения до определени стойности съгласно общите условия прилагани в използваните международни мрежи.

Пратки, които не могат да се доставят.

Ако пратката не може да се достави, тя се връща на изпращача/възложителя на куриерската услуга по негова инструкция, като същият заплаща актуалната за момента цена за връщане на пратката и други незаплатени куриерски услуги. При невъзможност да се намерят изпращача/възложителя на куриерската услуга и получателя, или при отказ на изпращача/възложителя на куриерската услуга да получи обратно пратката, СИТИ ЕКСПРЕС КУРИЕР ООД  има право да съхранява пратката в склад, да я унищожи или да я използва за други цели. Срокът за съхранение на непотърсена пратка е 30 (тридесет) дни от приемането на пратката от СИТИ ЕКСПРЕС КУРИЕР ООД. Изпращачът/възложителят на куриерската услуга е длъжен да поеме всички възникнали от това разходи. Не предоставяме информация за пратки, непотърсени в срок от шест месеца след приемането им от СИТИ ЕКСПРЕС КУРИЕР ООД.

Ограничени отговорности.

13.1.       СИТИ ЕКСПРЕС КУРИЕР ООД не носи отговорност за изгубване, унищожаване, повреждане, закъснение, липси, погрешна доставка, недоставяне, погрешна информация или невъзможност за предоставяне на информация в следствие на обстоятелства извън наш контрол (природни бедствия, влошени метеорологични условия, при забавяния, причинени от механични повреди и промишлени катастрофи, саботажи, стачки, гражданско неподчинение, войни, действия или бездействия на местни или държавни органи на властта, извършени престъпления и други).

13.2.       СИТИ ЕКСПРЕС КУРИЕР ООД  не носи отговорност за изгубване, унищожаване, повреждане, закъснение, липси, погрешна доставка, недоставяне, погрешна информация или невъзможност за предоставяне на информация за пратки,  съдържащи  забранени стоки.

Или е настъпило повреждане или унищожаване на пратки или съпровождащи документи в резултат на непреодолима сила или по вина на подателя или произтича от естеството на съдържанието на пратките.

13.3.       СИТИ ЕКСПРЕС КУРИЕР ООД не носи отговорност за закъснение, погрешна доставка, недоставяне, погрешна информация или невъзможност за предоставяне на информация за пратки с посочен непълен ,  неактуален и или погрешен адрес на изпращача и на получателя. Адрес без пощенски код се счита за непълен.

13.4.       СИТИ ЕКСПРЕС КУРИЕР ООД не носи отговорност за закъснение, погрешна доставка, недоставяне, погрешна информация или невъзможност за предоставяне на информация за пратки, ако изпращача не е подал рекламация в срок от 6 месеца от датата на приемане на пратката от СИТИ ЕКСПРЕС КУРИЕР ООД. Срокът за подаване на рекламация от юридически лица е 30 дни от датата на приемане на пратката.

 

13.5.       СИТИ ЕКСПРЕС КУРИЕР ООД  не носи отговорност за измами на трети лица относно тяхната самоличност и основание за предаване/получаване на пратката.

Рекламации в случай на загуба, повреда, забавяне или недоставяне. Процедури за рекламации и обезщетения.

14.1.    СИТИ ЕКСПРЕС КУРИЕР ООД  приема само писмени рекламации в случай на загуба, повреда, забавяне, недоставяне на пратката или невръщане на сумата по наложен платеж на подателя, подадени в срок от шест месеца от приемането на пратката от СИТИ ЕКСПРЕС КУРИЕР ООД. Писмената рекламация се подава в централния офис на СИТИ ЕКСПРЕС КУРИЕР ООД  заедно с копия от всички придружаващи пратката документи и документи, доказващи претърпяната вреда, и удостоверяващи придобивната стойност на пратката (товарителница, проформа фактура, фактура за покупка и други официални документи за придобиване). СИТИ ЕКСПРЕС КУРИЕР ООД  не реагира на рекламации, подадени след определения срок. Не се обезщетяват пратки, които са доставени без да са отбелязани от получателя щетите върху документа за доставка - в такъв случай се приема, че пратката е доставена в добро състояние.

14.2.    Обезщетението за загуба, повреда унищожаване или ограбване на Градска или Междуселищна пратка без обявена стойност, както и на международна пратка е в размер на стойността на куриерската услуга.

14.3.    Обезщетението за Международна пратка, за загуба или повреда е в размер на стойността на куриерската услуга,като в случаите, когато за извършване на международни куриерски услуги се използват мрежите на други пощенски оператори, обезщетението за загуба, повреда или унищожаване на международна пратка може да бъде в съответствие с общите условия на конкретния пощенски оператор, ако същото е по-благоприятно за Възложителя на куриерската услуга/изпращача на пратката.

14.4.    Обезщетението за невръщане на сумата по наложен платеж на подателя се определя в размер на законната лихва, считано от датата на предявяване на рекламацията до окончателното изплащане на сумата.

            Обезщетение по изрична, основателна рекламация за неспазен срок за изплащане на наложен платеж е до размера на стойността на „таксата наложен платеж”, посочена в тарифата на Сити експрес куриер ООД или до договорената „такса наложен платеж”, ако писмено е договорена различна такава.

14.5.    За потребителите на куриерски услуги без подписан индивидуален договор, обезщетението за недоставяне на пратката в сроковете, посочени в ценовите листи се определя в размер на 0,1 % от стойността на куриерската услуга за всеки ден на забава, но не-повече от 1,00 (един) лев.

14.6.    Не се изплащат обезщетения за пратки, за които не са платени всички транспортни и други такси. Обезщетенията не се приспадат от тези такси.

14.7.    Ако изпращачът/възложителят на куриерската услуга сметне тези обезщетения за недостатъчни, препоръчваме да използва услугата Обявена стойност или да направи застраховка на пратката.

14.8.    За доказване съдържанието на пратки с „обявена стойност” предварително се представят документи, доказващи собственост на изпращача или получателя и  трябва да има съответствие между посочените в товарителницата номер на фактура или номер на стокова разписка с представените оригинални такива. При липса на такова съответствие се счита, че не е налице надлежно оформен документ за рекламация. Когато обявената стойност е потвърдена с придобивен документ, който е с дата преди една година от приемане на пратката за доставка, СИТИ ЕКСПРЕС КУРИЕР ООД  си запазва правото да не изплаща пълния размер на обявената стойност.

14.9.    В тридесетдневен срок от постъпване на рекламацията, СИТИ ЕКСПРЕС КУРИЕР ООД  уведомява подателя й за своето становище. Изплащането на обезщетение се извършва в едномесечен срок от датата на уведомлението, когато същата е придружена с всички необходими документи, съгласно изискванията на настоящите Общи условия, включително и документи, удостоверяващи стойността на пратката. В противен случай, едномесечният срок започва да тече от датата на получаването на необходимите документи, респективно от датата на която е получен последният такъв.

Пратки без приемен документ.

15.1.       С предаването на пратката на СИТИ ЕКСПРЕС КУРИЕР ООД, независимо дали е издаден приемен документ:

15.2.       изпращачът се задължава със заплащането на куриерската услуга;

15.3.       изпращачът се съгласява с прилагането на настоящите Общи условия;

15.4.       изпращачът се задължава да спазва забраните относно съдържанието на пратката, установени от закона и настоящите Общи условия.

Приложими закони. Ред за решаване на спорове.

16.1.       За всички неуредени в настоящите Общи условия, иформационните брошури, ценовите листи и офертите на СИТИ ЕКСПРЕС КУРИЕР ООД  въпроси, се прилага търговското и гражданско законодателство на Република България.

16.2.       Всички спорове, възникнали във връзка с изпълнението на куриерската услуга, които не могат да се решат чрез преговори и взаимни отстъпки, ще се решават по реда, предвиден в гражданското законодателство на Република България.