Търсене:
   Услуги
  Цени
   Ценови       калкулатор
   Контакти
   Онлайн услуги
   Документи
   Новини
   Работа при нас
   За нас
   Обратна връзка
 
 
ОБЩИ УСЛОВИЯ
за изпълнение на куриерски услуги
от ГЕОПОСТ БЪЛГАРИЯ ООД
 
1. Обхват и характеристика на предоставяните услуги

1.1. Настоящите общи условия уреждат условията за извършване на куриерски услуги, които ГЕОПОСТ БЪЛГАРИЯ предоставя.

1.2. ГЕОПОСТ БЪЛГАРИЯ извършва и международни куриерски и услуги, използвайки подизпълнители и независими договорни партньори. ГЕОПОСТ БЪЛГАРИЯ гарантира избора на договорните си партньори, които се ползват с добра репутация и качествено извършване на услугите.

1.3. Договорът, сключен по настоящите Общи условия, както и прилагането им започва от момента на приемане на пратката за доставка.

1.4. Списъкът на страните, които услугите обхващат, както и характеристиките на предлаганите услуги, са изложени в ценовите листи на ГЕОПОСТ БЪЛГАРИЯ.

1.5. Настоящите общи условия и ценовите листи, както и друга допълнителна информация за предлаганите от Геопост България услуги се публикуват на достъпни за потребителите места: в инретнет пространството, на страниците на Геопост България и нашите договорни партньори, в печатни медии и/или в специално издадени брашури и други печатни информационни материали. При поискване от потребителя същите му се предоставят и на хартиен носител.

1.6. Никакви специални срокове и условия на изпращача или общи такива не могат да се ползват с предимство пред настоящите Общи условия, освен ако ГЕОПОСТ БЪЛГАРИЯ изрично се съгласи с това.

1.7. Договорните отношения между страните ще се подчиняват на настоящите Общи условия, в съответствие с Женевската конвенция (известна като CMR) в случай на международен превоз по суша, и на разпоредбите на Варшавската конвенция от 1929г с последвалите изменения или на Монреалската конвенция (в зависимост от вида международен транспорт), в случай на международен транспорт по въздух, както и на всякакви изменения, които могат да бъдат приети към тези конвенции.

1.8. Условия за достъп: Достъпът до преоставяните от Геопост Бългрия куриерски услуги се осъществява равнопоставено чрез:
 • местата за предаване на пратки и заявки
 • чрез куриер на посочен от възложителя на куриерската услуга адрес
Куриерските услуги се извършват от 09:30 часа до 18:00 часа в официалните работни дни. Извършването на куриерските услуги след 18:00 часа и в неработни дни се осъществява при наличието на специална уговорка с клиентите.

2. Условия за приемане и доставяни на пратки. Опаковка и параметри на пратките.

2.1. Една пратка може да се състои от един или няколко пакета, всеки с отделна идентификация. За извършване на куриерски услуги пратките трябва да отговарят на изискванията посочени в ценовите листи на ГЕОПОСТ БЪЛГАРИЯ, както и на следните изисквания:

2.1. Една пратка може да се състои от един или няколко пакета, всеки с отделна идентификация. За извършване на куриерски услуги пратките трябва да отговарят на изискванията посочени в ценовите листи на ГЕОПОСТ БЪЛГАРИЯ, както и на следните изисквания:
 • За услугата DPD EXPRESS за един пакет:
  • Тегло: по-малко или равно на 31.5 кг с опаковката
  • Минимални размери: 22.9 cм x 16.2 cм
  • Максимална дължина: 150 см
  • Максимални размери в см.: сборът от дължината + височината, умножена по две + широчината, умножена по две, не трябва да надвишава 300 см.

 • За услугaтa DPD CLASSIC за един пакет:
  • Тегло: по-малко или равно на 31,5 кг с опаковката
  • Минимални размери: 22.9 cм x 16.2 cм
  • Максимална дължина: 175 см
  • Максимални размери в см.: сборът от дължината + височината, умножена по две + широчината, умножена по две, не трябва да надвишава 300 см.
2.2. Геопост България приема пратки от адреса на изпращача или от приемни центрове. Пратките се доставят до адреса на получателя, посочен от изпращача и се предават на получателя. При невъзможност или затруднение за предаване лично на получателя, пратката се предава както следва:
 • за служебен адрес - на лице с месторабота на адреса;
 • за домашен адрес - на член от домакинството.
Информацията за получателя се получава без да се изискват документи за самоличност, за доказване длъжността на лицето получател (за служебен адрес), или документ, доказващ роднинска или друга връзка за домашен адрес. 2.3. Възложителят (изпращачът, подателят) е длъжен да предаде пратките опаковани, в такова състояние, което е годно да издържи превоза, с оглед съдържанието на пратката и изискванията на процеса на транспортиране. В случай, че това не е направено, пратките ще бъдат превозвани на риск единствено на Възложителя (изпращача, подателя) и само на негова отговорност.

3. Неприемливи пратки.

3.1. ГЕОПОСТ БЪЛГАРИЯ не приема да извършва куриерски услуги за пратки със следното съдържание или външен вид:

      3.1.1. Пратки, които не отговарят на изискванията на т. 2 от настоящите Общи условия;
      3.1.2. Стоки с особена стойност, по-специално благородни метали, оригинална бижутерия, скъпоценни камъни, естествени перли, антики, предмети на изкуството;
      3.1.3. Пари, удостоверения, дългови книжа, документи, гаранции и други вещи с парична стойност (кредитни, чекови, телефонни карти или подобни на тях, полици и записи на заповед), акции, документи за дружествени дялове, както и каквито и да са документи на хартиен носител или други средства, даващи право на плащане;
      3.1.4. Ваучери и талони на стойност над 520 евро за един пакет;
      3.1.5. Кожи, килими, часовници и други бижутерийни артикули и стоки от кожа с единична стойност повече от 520 евро за един пакет;
      3.1.6. Всякакви стоки на стойност повече от 13 000 евро за един пакет;
      3.1.7. Товари, чието съдържание, външен вид или изпращане представлява нарушение на закона;
      3.1.8. Оръжия, взривни вещества, противозаконни наркотични вещества, амуниции, газ, леснозапалими предмети, радиоактивни, заразни или корозивни вещества, психотропни, силнодействащи и отровни вещества;
      3.1.9. Товари, които по своята същност или начин на опаковане биха могли да представляват опасност за персонала, който ги превозва и пренася или за околната среда, или да застрашат сигурността на превозните средства, използвани за транспортирането им, или да причинят вреди на други пратки, които се превозват, на транспортни средства или на трети лица;
      3.1.9. Товари, които по своята същност или начин на опаковане биха могли да представляват опасност за персонала, който ги превозва и пренася или за околната среда, или да застрашат сигурността на превозните средства, използвани за транспортирането им, или да причинят вреди на други пратки, които се превозват, на транспортни средства или на трети лица;
      3.1.10. Стоки, подлежащи на бързо разваляне, живи или мъртви животни, животински кожи, материал за медицински или биологични изследвания, медицински отпадъци, човешки останки, части от тялото или органи;
      3.1.11. Стоки, чиито внос или износ е забранен или изисква специално разрешение в съответствие с разпоредбите на законодателството на съответната страна на изпращане, преминаване или доставка;
      3.1.12. Всякакви вещи, класифицирани като опасни от национални и международни разпоредби (например тези на IATA);
      3.1.13. Алкохолни съединения, които не са годни за консумация, растения и стоки, подлежащи на бързо разваляне, както и всякакви вещи, чиито внос е забранен в страната по направление;
      3.1.14. Товари, за които стойността на превоза или на стоките трябва да бъде събрана при доставката, освен ако са приети за изпращане при консултиране с изпълнителя на услугата и след сключване на специален договор;
      3.1.15. Неприлични или противоречащи на нравствените норми предмети, както и религиозни материали на забранени или нерегистрирани секти и организации;
      3.1.16. Опасни стоки, освен ако са приети за изпращане при консултиране с изпълнителя на услугата и след сключване на специален договор;

3.2. При съмнение за поставени забранени предмети или вещества в пратките ГЕОПОСТ БЪЛГАРИЯ при приемането им изисква от Възложителя (изпращача, подателя) съгласие за извършване на проверка. При отказ на Възложителят (изпращачът, подателят) пратката не се приема.

3.3. Когато има основание да се счита, че приета пратка съдържа забранени предмети или вещества, ГЕОПОСТ БЪЛГАРИЯ изисква от подателя или получателя писмено съгласие за отварянето й. При отказ или при липса на отговор ГЕОПОСТ БЪЛГАРИЯ уведомява прокуратурата.

3.4. Освен установената в закона отговорност, Възложителят (изпращачът, подателят) ще отговаря и за всяка пряка или непряка вреда причинена на ГЕОПОСТ БЪЛГАРИЯ, на неговите подизпълнители и партьори или на трети лица, която произтича от изпращането на пратки, изключени съгласно т. 3.1.

3.5. В съответствие с разпоредбите за сигурност, всички пратки, натоварени на въздушни превозни средства, подлежат на щателна проверка с оглед на сигурността, която може да включва използване на рентгенови лъчи.

4. Права и задължения на Възложителя (изпращача, подателя).

4.1. Възложителят (изпращачът, подателят) има право да сключи договор за услугите; да получи услугите с качеството и параметрите по настоящите общи условия; както и да получава информация за характеристиките на услугите; да подава молби, жалби и предложения; да плучава отговори в договорения срок и да получи обезщетение в съответствие с настоящите общи условия.

4.2. Възложителят (изпращачът, подателят) е длъжен да предостави вярна и изчрепателна информация за адреса на доставка, както и да осигури адресите и транспортната документация да бъдат верни и правилно приложени. Върху товарителницата трябва задължително да се посочи телефонния номер на получателя. Пратки адресирани до пощенски кутии не се приемат за доставка.

4.3. Възложителят (изпращачът, подателят) е длъжен да уведоми ГЕОПОСТ БЪЛГАРИЯ за всякакви скрити характеристики на пратките, когато последните биха могли да повлияят на процеса на транспортиране.

4.4. Възложителят (изпращачът, подателят) е длъжен да приложи всички необходими за изпълнение на митническите формалности документи, в съответствие с приложимите разпоредби. Възложителят (изпращачът, подателят) ще понесе отговорността за каквото и да било задължение/мито, платено от ГЕОПОСТ БЪЛГАРИЯ, в случай на невярно деклариране на характера на съдържанието, както и за всяко задължение/мито, платимо от получателя, в случай че последният не го заплати.

4.5. Възложителят (изпращачът, подателят) е длъжен да посочи теглото и размерите на всеки пакет върху товарителницата. ГЕОПОСТ БЪЛГАРИЯ си запазва правото да коригира грешки в посоченото тегло възоснова на данните, получени от периодично проверявано оборудване за претегляне. ГЕОПОСТ БЪЛГАРИЯ синхронизира фактурираната цена с отчетената разлика в теглото след уведомяване на Възложителя (изпращача, подателя).

4.6. Никоя пратка не може да бъде изнасяна под формата на временен износ.

4.7. Единствено възложителят (изпращачът, подателят) ще бъде отговорен за каквито и да било финансови последици, произтичащи от погрешни, непълни, неподходящи или закъснели декларации или документи.

4.8. ГЕОПОСТ БЪЛГАРИЯ няма да носи отговорност за каквито и да било действия или бездействия на възложителя (изпращача, подателя) или на митническите власти.

4.9. С предаване на пратката възложителят (изпращачът, подателят) се съгласява, че която и да било държавна власт, включително и митническите власти ще имат правото да отворят и прегледат пратките, поверени на ГЕОПОСТ БЪЛГАРИЯ, във всеки един момент, и че упражняването на това право по никакъв начин не променя факта, че възложителя (изпращача, подателя) единствен носи отговорността за верността на неговите декларации.

5. Качество на предоставяните услуги. Цени и срокове за доставка. Отговорност за плащане.

5.1. Качеството и надеждността на предоставяните куриерски услуги се гарантират от корпоративните стандарти и добрите бизнес практики на договорните партньори.

5.2. Конкретните характеристики и параметри на видовете куриерски услуги, сроковете за доставка и цените са посочени в ценовите листи на ГЕОПОСТ БЪЛГАРИЯ. За актуални се приемат условията от ценовите листи, валидни в деня на приемане пратката.

5.3. Цената за извършване на куриерската услуга е в съответствие със зоната на направление, вида на извършената услуга и действителното или обемното тегло на всеки отделен пакет. Заплащането на куриерските услуги може да се извърши в брой, безкасово или по друг договорен начин.

5.4. Неразделна част от настоящите Общи условия са ценовите листи. Ценовите листи не подлежат на съгласуване от Комисията за регулиране на съобщенията. Съгласно Закона за пощенските услуги, Геопост България предоставя ценовите си листи на Комисията за регулиране на съобщенията за сведение в срок 10 дни преди влизането им в сила.

5.5. Ако не е уговорено друго, плащането на куриерската услуга се извършва в четиринадесет-дневен срок след приемането на пратката от ГЕОПОСТ БЪЛГАРИЯ.

5.6. Неполучаването на фактура не освобождава възложителя (изпращача, подателя) от заплащането на куриерската услуга.

5.7. Забавата или неизпълнението на парично задължение автоматично ще води до задължение за плащане на неизпълненото парично задължение незабавно, без да е необходимо ГЕОПОСТ БЪЛГАРИЯ да отправя покана за това, както и до заплащането на законните лихви за закъсняло плащане. Лихвите върху неизпълнените парични задължения започват да текат от датата, на която последните са станали изискуеми до пълното им и окончателно изплащане.

5.8. ГЕОПОСТ БЪЛГАРИЯ и възложителят (изпращачът, подателят) се съгласяват да се въздържат от едностранно насрещно компенсиране (прихващане) на взаимните си задължения.

5.9. Не се предвижда отстъпка от цената при предварително плащане.

5.10. Освен ако изрично е уговорено друго, всякакви вносни и износни мита, и други такси, наложени върху пратките, ще бъдат платими при доставката.

5.11. Възложителят (изпращачът, подателят) изрично признава договорното право на задържане и привилегиите, които ГЕОПОСТ БЪЛГАРИЯ има върху всички вещи и документи в негово владение, като гаранция за изпълнението на всякакви задължения (фактури, лихви, причинени вреди и др.) към ГЕОПОСТ БЪЛГАРИЯ.

5.12. Сроковете за доставка на пратките са между един и двадесет работни дни, като обичайните срокове за доставка (транзитни времена) са посочени в иформационните брошури, ценовите листи и офертите на ГЕОПОСТ БЪЛГАРИЯ. За клиенти с индивидуални договори сроковете за доствака не са договорени. За клиенти без индивидуални договори сроковете за доставка са част от договора за куриерска услуга.

6. Случаи на невъзможност за доставяне на пратката в чужбина.
Ако пратка не може да бъде доставена или върната поради грешен адрес или непълни данни за получателя, или поради отказ да бъде получена , ще се приложи законодателството на държавата, в която се намира пратката..

7. Отговорност за разходите.

7.1. Разходите по връщането на пратка ще бъдат начислявани на Възложителя (изпращача, подателя) отделно.

7.2. Разходите, свързани с износ/внос (митнически, за съхранение, за освобождаване и други разходи) са за сметка на получателя в страната на получаване и се заплащат от него. Това не противоречи на отговорността на Възложителя (изпращача, подателя)към Геопост България за заплащане на тези разходи съгласно точка 7.3.

7.3. Ако такси, задължения и други разходи са платими от получателя или са предизвикани от негови действия или бездействия, то Възложителят (изпращачът, подателят) се задължава да заплати тези разходи, ако те не се платят от получателя при първо поискване.

8. Доставка

8.1. Сканираният документ за доставка с подписа на получателя, ще се счита за достатъчно доказателство за извършване на доставката на пратките,.

8.2. Всяка вещ, която е задържана за получателя, ще бъде предадена на последния или на негов представител при представяне на подходяща идентификация (документ за самоличност и/или пълномощно) и след заплащане на всички дължими суми.

9. Отговорност. Случаи на ограничаване на отговорността.

9.1. Отговорност за загуба или повреда.

      9.1.1. ГЕОПОСТ БЪЛГАРИЯ ще носи отговорността за всяка загуба или материална вреда, нанесени на пратката по време на превоза, както и за неизпълнение на задължението да достави същата, освен ако това не може да бъде отдадено на действие или бездействие от страна на изпращача или на получателя, непреодолима сила, вроден дефект на вещта или неподходяща опаковка, всяко едно от които освобождава ГЕОПОСТ БЪЛГАРИЯ от отговорност.
      9.1.2. Отговорността на ГЕОПОСТ БЪЛГАРИЯ ще се простира до действителната стойност на съответните вещи, стойността на поправката им или цената за възстановяването на документи, в зависимост от използваната услуга, както следва:
 • За услугата DPD EXPRESS - за загуба или повреда на пратката - компенсация съгласно разпоредбите на КОНВЕНЦИЯ за уеднаквяване на някои правила за международния въздушен превоз (Варшавската конвенция за въздушен транспорт) - до специални права на тираж 17 за килограм (приблизително 20 Евро за килограм, в зависимост от курса на Еврото)но не повече от 100 евро за пратка, при представяне на подходящо доказателство, удостоверяващо стойността на пратката.
 • За услугата DPD CLASSIC - за загуба или повреда на пратката - компенсация съгласно разпоредбите на КОНВЕНЦИЯ за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR), - до специални права на тираж 8.33 за килограм (приблизително 10 Евро за килограм, в зависимост от курса на Еврото)но не повече от 520 евро за пратка, при представяне на подходящо доказателство, удостоверяващо стойността на пратката.
9.2. За потребителите на куриерски услуги - физически лица ГЕОПОСТ БЪЛГАРИЯ ще изплаща обезщетение при забавяне на доставката на пратката след сроковете посочени в т.5.12. в размер на 0,1% от стойността на куриерската услуга за всеки ден забава, но не повече от 5 евро. Условие за изплащане на това обезщетение е доказване на понесени от потребителя загуби..

9.3. ГЕОПОСТ БЪЛГАРИЯ не носи отговорност за измами на трети лица относно тяхната самоличност и основание за получаване на пратката.

10. Застраховка.

10.1. Застрахованата стойност ще бъде възстановена до тавана за компенсация, определен в чл. 9, при изпълнение на условията предвидени в същия член.

10.2. Застрахованите вещи ще бъдат осигурени срещу загуба и повреда. Това не включва нематериални вреди, загуби, произтекли от датата на доставка и косвени вреди (като загуба на бизнес интереси, на печалби, морални щети и др.)

10.3. Застрахователното покритие ще бъде анулирано при вина на изпращача или на получателя, както и ако вещта има вродени недостатъци, ако опаковката е неподходяща или в случай на терористични актове, граждански размирици, бунтове, война или вреда, причинена от ядрена радиация.

11. Рекламации в случай на загуба или повреда.
11.1. При доставката всяка щета или повреда трябва да бъде точно и пълно описана от получателя, да бъде поставена дата и да бъде разписана върху разписката за получаване. Ако това не е направено се приема, че пратката е доставена в добро състояние.

11.2. За да бъдат взети под внимание, предявените рекламации трябва да бъдат изпратени в писмен вид, на адреса на Централния офис на ГЕОПОСТ БЪЛГАРИЯ, обозначени "на вниманието на отдела за работа с клиенти", в срок от двадесет и един (21) дни от датата на доставката - при повреда; или от датата на изпращане - при загуба; освен ако страните се договорят за по-кратък срок.

11.3. Рекламациите трябва да са конкретизирани и подкрепени с доказателства, както и да съдържат приложено доказателство за претендираната вреда (товарителница, фактура за покупката и др.)

11.4. Рекламациите ще бъдат вземани под внимание само ако таксата за превоза е заплатена изцяло.

11.5. В тридесетдневен срок от постъпване на рекламацията, Геопост България уведомява подателят й за своето становище.

11.6. Изплащането на обезщетение се извършва в двумесечен срок от постъпване на рекламация, когато същата е придружена с всички необходими документи, съгласно изискваният на настоящите Общи условия. В противен случай, двумесечният срок започва да тече от датата на получавенето на необходимите документи, респективно датата на която е получен последният такъв.

12. Индивидуалност на разпоредбите.
Ако някоя от клаузите на настоящите Общи условия бъде обявена за недействителна, всички останали клаузи ще продължат да се прилагат.

13. Давност. Действителността на всякакви искове за вреди ще бъде ограничена по време за срок от 1 година, считано от деня на доставката или от деня, в който е трябвало да бъде извършена доставката.

14. Приложимо право и ред за решаване на спорове.

14.1. За всички неуредени в настоящите Общи условия, иформационните брошури, ценовите листи и офертите на ГЕОПОСТ БЪЛГАРИЯ въпроси, се прилага търговското и гражданско законодателство на Република България. 14.2. Всички спорове, възникнали във връзка с изпълнението на куриерската услуга, които не могат да се решат чрез преговори и взаимни отстъпки, ще се решават по реда, предвиден в гражданското законодателство на Република България.
 
Copyright © 1998-2004, City Express ® Ltd. All Rights Reserved